Urology. A textbook for students of medicine
B.Zozikov, V.Mariyanovski, B.Mladenov, B.Petrov, V.Hadzhiyska

18.00 лв.

Discrete Functions. Representation, Complexity and Classification
Ivo Damyanov, Slavcho Shtrakov

12.00 лв.